آدرس

خیابان فردوسی - خیابان نوفل لوشاتو - نبش خیابان بابی ساندز فروشگاه صمیم تکنولوژی

تلفن:

021-66709612

برند ها

فروشگاه صمیم تکنولوژی نماینده انحصاری فروش برند های زیر می باشد.